Polityka Prywatności

W związku z wejściem w życie w dniu 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwanym dalej „RODO”, zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 RODO oraz dbałością leViral Sp. z o.o. o przetwarzanie i ochronę danych osobowych odwiedzających stronę internetową leViral osób informujemy jak poniżej.

 1. Kto jest Administratorem Twoich danych?
  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest LeViral spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu. 
  Dane kontaktowe: e-mail: [email protected]
 2. Jakie dane mogą być przetwarzane?
  W zakresie niezbędnym do osiągnięcia celu, przetwarzane mogą być następujące podane dobrowolnie dane:
  1. imię i nazwisko,
  2. adres e-mail
 3. Jaki jest cel przetwarzania? 
  Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celach:
  1. zawarcia i realizacji umowy (zakupu produktów lub usług),
  2. prowadzenia analiz i statystyk na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej,
  3. prowadzenie działań marketingowych samodzielnie lub we współpracy z innymi podmiotami,
  4. dochodzenia roszczeń,
  5. archiwizacji,
  6. udzielania odpowiedzi na zapytania, pisma lub wnioski,
  7. prowadzenia działań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa,
  8. wypełniania obowiązków prawnych ciążących na administratorze danych,
 4. Jaka jest podstawa przetwarzania danych? Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych będzie:
  1. art. 6 pkt 1 lit. b) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L nr 119 str. 1) („RODO”) w celu realizacji i obsługi umowy zawartej z Administratorem danych, .
  2. art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z koniecznością wypełnienia obowiązków prawnych przez Administratora Danych, w tym obowiązków podatkowych, .
  3. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją wskazanej wyżej umowy, .
  4. art. 6 pkt 1 lit. f) RODO w prawnie usprawiedliwionym interesie Administratora danych jakim jest obsługa Pani/Pana zapytania oraz ochrona przed ewentualnymi roszczeniami na drodze cywilnej związanymi z realizacją tego zapytania.
 5. Kto może być odbiorcą danych? Pani/Pana dane będą przetwarzane przez pracowników i współpracowników administratora w zakresie niezbędnym do realizacji celu przetwarzania danych. Odbiorcą twoich danych będą wszelkiego rodzaju osoby lub podmioty współpracujące z administratorem w celu realizacji celu przetwarzania danych, przykładowo:
  1. podmioty świadczące usługi księgowe,
  2. podmioty lub organy uprawniony na podstawie przepisów prawa,
 6. Czy dane mogą być przekazane poza terytorium EOG? Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza terytorium Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).
 7. Jaki jest okres przetwarzania danych? Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania, a w szczególności:
  1. odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie,
  2. realizacji i obsługi zawartej z Panią/Panem umowy,
  3. wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności podatkowych i rachunkowych,
  4. dochodzenia roszczeń wynikających z zawartej umowy,
 8. Jakie są Pani/Pana uprawnienia? Ma Pani/Pan prawo do dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia, wniesienia sprzeciwu, cofnięcia zgody w dowolnym momencie.
 9. Gdzie może Pani/Pan złożyć skargę? Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
 10. Czy musi Pani/Pan podać swoje dane osobowe? Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jako osoby fizycznej jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia i wykonania zawartej z Panią/Panem umowy oraz udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana zapytanie.
 11. Czy Pani/Pana dane są profilowane? Pani/Pana dane nie będą poddawane procesowi zautomatyzowanego podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.